Naše specializace

Spory o majetek, arbitráže a soudní řízení

Každoročně M&Ž převezme zastoupení klientů v několika stovkách případů, v nichž se klienti dohadují či soudí o majetek, ať již se jedná o vymáhání pohledávek, nebo rozdělení majetku v podílovém spoluvlastnictví či ve společném jmění manželů. Taktéž často M&Ž podává za klienty exekuční návrhy a přihlášky do insolvenčních řízení.

Věcná práva a nemovité věci

V rámci interního týmu kanceláře specializujícího se na nemovitosti poskytuje M&Ž komplexní právní poradenství v oblasti práva nemovitých věcí, včetně řešení složitých vlastnických a spoluvlastnických vztahů.

V rámci práva nemovitých věcí pro své klienty M&Ž běžně řeší problematiku práva stavby, zastupování klientů před soudy stran vlastnických sporů, platnosti právního jednání, vydržení apod. M&Ž dále zastupuje své klienty při transakcích s komerčními nebo průmyslovými nemovitostmi, uzavírání komerčních nájemních smluv apod.

Právo obchodních společností včetně fúzí a akvizic

Právní poradenství v oblasti korporátního práva patří mezi tradiční součásti našich služeb a zahrnuje poskytování komplexních právních služeb pro jednotlivé obory. M&Ž poskytuje poradenství při akvizicích, prodeji podniků, včetně přípravy transakční dokumentace, dále komplexní právní poradenství v oblasti přeměn, zejména rozdělení odštěpením, fúze a změny právní formy, a to pro všechny typy obchodních korporací.

V rámci poskytování služeb v oblasti korporační má M&Ž bohaté zkušenosti se všemi korporátními změnami, revizemi korporátních struktur, řešením sporů uvnitř společností, řízením „problémových“ valných hromad, apod. Pro své klienty zajišťuje M&Ž poradenství při řešení běžné agendy konkrétních právních problémů, má zkušenosti s nastavením systému manažerských opčních programů, kontrolou korporátních dokumentů, přípravou akcionářských dohod, atd.

Pracovní právo

Pro klienty M&Ž připravuje všechny typy právních jednání souvisejících s pracovně-právní agendou, včetně interních předpisů a právní podpory při vzniku, změně nebo skončení pracovních poměrů včetně zastupování v řízení před soudy při pracovněprávních sporech a náhradě škody. Připravujeme a revidujeme dokumenty související s přidělením zaměstnanců agentury práce k výkonu práce u uživatele, jako jsou rámcové či dílčí dohody o dočasném přidělení a pokyny k dočasnému přidělení.

Daňové právo

V oblasti daňového práva poskytuje M&Ž svým klientů právní služby spojené s jejich zastupování před správci daně všech stupňů. Jedná se zejména o případy daňových kontrol prováděných finančními úřady v oblasti daně z příjmů právnických i fyzických osob a daně z přidané hodnoty. Toto zastupování zahrnuje i podávání správních žalob a kasačních stížností a také poskytování právní pomoci v souvisejících trestněprávních věcech.