ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Správce osobních údajů

1.1 Správcem osobních údajů je Maršálek & Žíla, advokátní kancelář s.r.o., IČ 09989846, se sídlem Stará Cesta 676, 75501 Vsetín (dále jen jako „Advokátní kancelář“), e-mail vsetin@marsalekzila.cz, tel. 571410895.

1.2 Účelem tohoto dokumentu je splnění některých povinností Advokátní kanceláře coby správce osobních údajů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“) a dalších předpisů na ochranu osobních údajů vůči klientům Advokátní kanceláře, kteří jsou fyzickými osobami (dále jen „klienti“) a dále vůči potencionálním klientům Advokátní kanceláře, kteří jsou fyzickými osobami (dále jen „potencionální klienti“).

1.3 Tento dokument se přiměřeně použije i na zpracování osobních údajů fyzických osob spojených s klienty/potenciálními klienty Advokátní kanceláře, kteří jsou právnickými osobami (zejm. zaměstnanci, členové nejvyšších, statutárních, dozorových či jiných orgánů, apod.) a na zpracování osobních údajů fyzických osob spojených s klienty/potenciálními klienty Advokátní kanceláře, kteří jsou fyzickými osobami (zejm. zaměstnanci, apod.).

2. Právní titul, účely zpracování osobních údajů

2.1 Právním titulem pro zpracování osobních údajů klientů Advokátní kanceláře je:

 • splnění smlouvy;
 • splnění zákonných povinností;
 • oprávněný zájem.

2.2 Zpracování osobních údajů klientů je činěno za následujícími účely:

 • uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a plnění povinností Advokátní kanceláře z této smlouvy vyplývajících (splnění smlouvy);
 • plnění zákonných daňových povinností, povinností dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších (dále jen „zákon o advokacii“) a dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) (splnění zákonných povinností);
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti vymáhání práv Advokátní kanceláře a vymáhání těchto práv (oprávněný zájem).

2.3 Právním základem a současně účelem pro zpracování osobních údajů potenciálních klientů Advokátní kanceláře je oprávněný zájem na získávání nových klientů a rozšiřování povědomí o službách a činnostech Advokátní kanceláře.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1 Advokátní kancelář provádí zpracování osobních údajů klientů v rozsahu:

 • identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, fax)
 • platební údaje (bankovní spojení)
 • osobní údaje související s vedením soudních, daňových a správních řízení (včetně údajů nezbytných pro účely zajištění obhajoby v trestním řízení)
 • případně další údaje nutné pro řádné poskytování právních služeb a plnění právních povinností

3.2 Advokátní kancelář provádí zpracování osobních údajů potencionálních klientů zpravidla v rozsahu: jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, e-mail.

4. Kategorie příjemců osobních údajů

4.1 Příjemci osobních údajů klientů a potencionálních klientů mohou být v konkrétních případech:

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb (zpracovatelé osobních údajů) (např. účetní, IT firma, překladatelská agentura, daňový poradce)
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

4.2 V případě, že jsou osobní údaje vyjma Správcem zpracovávané také zpracovateli, děje se tak na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

5. Předávání osobních údajů do třetí země

5.1 Osobní údaje klientů ani potencionálních klientů se nepředávají do třetí země (mimo EU).

6. Doba zpracování osobních údajů

6.1 Osobní údaje klientů jsou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy (zejm. zákon o advokacii, stavovské předpisy, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR).

6.2 Osobní údaje potenciálních klientů jsou zpracovány po dobu trvání oprávněného zájmu Advokátní kanceláře na zpracování osobních údajů, nejdéle však po dobu 3 let od jejich shromáždění, případně do doby podání oprávněné námitky potenciálním klientem proti dalšímu zpracování.

7. Práva klientů a potenciálních klientů

7.1 V důsledku zpracování osobních údajů má každý klient/potencionální klient Advokátní kanceláře následující práva:

7.1.1 právo požadovat od Advokátní kanceláře přístup k jeho osobním údajům

7.1.2 právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Advokátní kancelář zpracovává

7.1.3 právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že Advokátní kancelář musí osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dál zpracovávat, s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má klient/potencionální klient, jestliže:

 • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Advokátní kancelář mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a klient/potencionální klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • osobní údaje Advokátní kancelář již nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient/potencionální klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu 7.1.7 těchto podmínek, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Advokátní kanceláře pro zpracování převažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta/potencionálního klienta.

7.1.4 právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které Advokátní kancelář zpracovává k jiným účelům, než je plnění její právní povinnosti. Právo na výmaz je přitom dáno výlučně, pokud zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel, zpracování je založeno na souhlasu a tento je klientem/potencionálním klientem odvolán, klient/potencionální klient vznese námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, výmaz Advokátní kanceláři přikazuje právní předpis nebo když byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

7.1.5 právo na přenositelnost údajů. Klient může žádat, aby mu Advokátní kancelář jeho osobní údaje poskytla za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je Advokátní kancelář sama předala jinému správci osobních údajů. Toto právo však klient má pouze ohledně těch osobních údajů, které Advokátní kancelář zpracovává automatizovaně na základě souhlasu klienta nebo smlouvy s ním.

7.1.6 právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se klient/potencionální klient domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může klient/potencionální klient podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz;

7.1.7 v případě, že Advokátní kancelář osobní údaje klienta/potencionálního klienta zpracovává pro účely oprávněných zájmů jeho nebo někoho dalšího, má klient/potencionální klient kdykoliv právo vznést námitku proti takovému zpracování. Námitku může klient/potencionální klient vznést na adrese sídla Advokátní kanceláře nebo na její e-mailovou adresu, které jsou specifikovány shora v těchto podmínkách. Pokud klient/potencionální klient takovou námitku vznese, je Advokátní kancelář oprávněna v dalším zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta/potencionálního klienta, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

8.1 Zpracování osobních údajů je prováděno zejména v sídle a pobočkách Advokátní kanceláře, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Advokátní kanceláře, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, webu, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.

8.2 Z důvodů zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů a zajištění provádění zpracování v souladu s GDPR zavedla Advokátní kancelář v souladu s čl. 24 a 25 GDPR přiměřená organizační a technická opatření.

8.3 Advokátní kancelář nevystavuje osobní údaje klientů/potencionálních klientů čistě automatizovanému rozhodování a neprovádí profilování klientů/potencionálních klientů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto podmínky jsou přístupné na webu Advokátní kanceláře: https://www.marsalekzila.cz/ v sekci „Ochrana osobních údajů“.